Beroepsgebruiken en algemene voorwaarden eigen aan het grafisch ontwerpbureau

Salens Communicatie NV
Veldloopstraat 8
2531 Vremde
BE 0455300776

Opgesteld door FEBELGRA, Federatie van de Belgische Grafische Industrie vzw, lid van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen. Elke offerte en aanvaarding van een bestelling gebeurt onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de kredietverzekeraar van de leverancier.

Download algemene voorwaarden (Doc)

Artikel 1 – Definities

Opdrachtgever is wie het order geplaatst heeft, leverancier is wie aanvaard heeft het order uit te voeren.

Artikel 2 – Verkoopsvoorstel

De verkoopsvoorstellen van de leverancier zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van nazicht van de te reproduceren en/of de te zetten documenten. De leverancier behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren. Hij wordt pas geacht de bestelling te aanvaarden na schriftelijke bevestiging of na het aangaan van productiekosten. Alvorens adviezen, voorstellen en/of ontwerptekeningen aan de opdrachtgever overgemaakt worden, zal een voorschot betaald worden ter dekking van de studiekosten. Dit voorschot zal in mindering gebracht worden bij de uiteindelijke bestelling.

Artikel 3 – Bestellingen

Het bezorgen aan de leverancier van productie-elementen (grondstoffen, model, kopij, en/of digitale bestanden, …) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan deze leverancier de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.

Artikel 4 – Offerten

De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de opdrachtgever zullen worden verrekend. De lettersoort, evenals de lay-out, wordt door de leverancier vrij gekozen bij gebrek aan bepaling door de opdrachtgever. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. De opdrachtgever die kan genieten van een verminderd BTW-tarief of van een vrijstelling van BTW, moet hiervoor de nodige bewijzen leveren bij de aanvang van de opdracht. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de drie maand. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 5 – Indexering

Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien volgens de Febelgra-indexatieformule, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever gezonden wordt.

Artikel 6 – Schuldenaar

Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

Artikel 7 – Auteursrecht – Vermogensrecht

Wanneer een leverancier onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt de leverancier de rechten die voortvloeien uit dit werk bijvoorbeeld het recht op reproductie. De opdrachtgever kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt. Op basis van voornoemde bepalingen, beschikt de leverancier-ontwerper van geïnformatiseerde gegevens en beelden, van een grafisch werkinstrument, van een matrix, enz. over de auteursrechten op deze producten. Deze bescherming is gebaseerd op de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom. De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van recht tot reproductie moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden: deze overdracht kan niet voortvloeien uit het feit dat het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de opdrachtgever geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract afgesloten werd, heeft de leverancier het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.

Artikel 8 – Auteursrecht – Recht tot reproductie

Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de opdrachtgever aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de opdrachtgever over het reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart de leverancier bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht tot reproductie. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht. Indien de opdrachtgever digitale bestanden met software en lettertypes aanlevert voor de uitvoering van de opdracht, beschermt de opdrachtgever de leverancier specifiek tegen elk geschil met betrekking tot het verkrijgen van de software en de lettertypes en algemeen tegen elk geschil met betrekking tot het gebruik van de software. De leverancier is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien hij te goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de opdrachtgever is aansprakelijk.

Artikel 9 – Vermelding van de naam van de leverancier

De opdrachtgever mag zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van de leverancier, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of anderen reeds vermeld staat.

Artikel 10 – Clausule van confidentialiteit

Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en know-how alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.

Artikel 11 – Eigendom van de productie-elementen

De productie-elementen die nodig zijn om een opdracht tot een goed einde te brengen blijven de eigendom van de leverancier die ze gemaakt heeft. Maar enerzijds, kan de eigendom van deze elementen (bijvoorbeeld de foto’s, de films, de diskettes, allerhande dragers van digitale bestanden, enz.) op elk moment overgedragen worden aan de opdrachtgever mits uitdrukkelijke overeenkomst, en onder voorbehoud van de regels vervat in artikel 7. En anderzijds, wanneer de productie-elementen een vorm aangenomen hebben die door de opdrachtgever gebruikt kan worden om nieuwe creaties te maken die reproductierechten met zich mee zullen brengen, behoudt de leverancier het exclusiviteitsrecht op de productie-elementen die hij gemaakt heeft, behalve wanneer de partijen een uitdrukkelijke overeenkomst sluiten die de modaliteiten van het gebruik van deze elementen door de opdrachtgever regelt.

Artikel 12 – Proef

Op vraag van de opdrachtgever zorgt de leverancier voor een eenvoudige proef. Verzorgde proeven bijvoorbeeld kleurgetrouwe proeven of proeven op het besteld papier worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen proef, dan wordt hij verondersteld het goed voor order te hebben gegeven.

Artikel 13 – Correcties

De leverancier moet de door de opdrachtgever aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spellings-, taalkundige of grammaticale fouten. Wijzigingen in het oorspronkelijk order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van het “goed voor order”. De mondelinge, bijvoorbeeld per telefoon, opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

Artikel 14 – Goed voor order

Het overmaken door de opdrachtgever van een gedagtekend en ondertekend “goed voor order” ontslaat de leverancier van alle aansprakelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. Het “goed voor order” blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

Artikel 15 – Materialen van de opdrachtgever – Beschikking

Indien de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de leverancier, moet dit op tijd (rekening houdend met de orderplanning), degelijk verpakt en franco geleverd worden in de bedrijfsgebouwen van de leverancier. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Als de opdrachtgever prepress-materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt de leverancier geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de uitbelichting. Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt van de leverancier, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de opdrachtgever ontvangt. Behoudens opzet en zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten.

Artikel 16 – Materialen van de opdrachtgever – Bewaring

De leverancier is nooit verplicht de materialen van de opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtgever wenst dat de leverancier productie-elementen zoals zetwerk, filmen, montages, kapvormen, ontwerpen, tekeningen, diskettes, programma’s, digitale (gegevens)bestanden, … van de opdrachtgever bewaart, zal hij dit schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met de leverancier overeenkomen. De bewaring gebeurt dan op risico van de opdrachtgever, die de leverancier uitdrukkelijk ontslaat van elke aansprakelijkheid in verband met deze bewaring (o.a. verlies of beschadiging), behalve in geval van opzet of zware fout van de leverancier.

Artikel 17 – Materialen van de opdrachtgever – Risico

Alle goederen (originelen, modellen, films, informatiedragers, drukdragers, enz.) toevertrouwd door de opdrachtgever en die in het bedrijf van de leverancier staan, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers. Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de opdrachtgever bestemd zijn. De bewaringskosten worden in rekening gebracht met ingang van de aan de opdrachtgever betekende datum. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen deze goederen als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.

Artikel 18 – Materialen van de opdrachtgever – Verzekering

Bij schriftelijke aanvraag is de leverancier bereid alle risico’s te laten dekken door een verzekering waarvan de premie ten laste van de opdrachtgever valt. Deze verzekering dekt alleen de herstelling van de schade aan het materiaal, doch nooit enige waardevermindering die het gevolg kan zijn van deze herstelling, noch enige onrechtstreekse schade, zoals, o.a., winstderving.

Artikel 19 – Periodieke opdrachten – Opzeg

De opdrachtgever kan de leverancier het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen zal de opdrachtgever de leverancier vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet nageleefde periode.

Opzeggingstermijn:

• 3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 7 500,00 EUR;

• 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 25 000,00 EUR;

• 1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van 25 000,00 EUR of meer.

Artikel 20 – Afwijkingen

Bij de reproductie is aan de leverancier een zekere speelruimte toegestaan inzake scherpte, toon- en kleurweergave. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk moeten worden toegelaten.

Artikel 21 – Leveringsmodaliteiten

De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige elementen volgt. De overeengekomen leveringstermijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de nodige elementen, evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven en van het “goed voor order”, in gebreke is gebleven. Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de opdrachtgever, binnen een kortere termijn dan de normale of voorziene termijn, extra kosten veroorzaakt, worden deze in rekening gebracht. De levering vindt plaats in het bedrijf van de leverancier. Verpakking en vervoer zijn ten laste van de opdrachtgever. Het risico van de goederen tijdens dat vervoer wordt gedragen door de opdrachtgever.

Artikel 22 – Annulering

Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de kosten die door de leverancier gemaakt werden, vermeerderd met een schadevergoeding wegens contractbreuk die 15 % van de overeengekomen prijs bedraagt, met een minimum van 75,00 EUR. Bij onderbreking van een gegeven opdracht omwille van het laattijdig gevolg geven door de opdrachtgever aan de aan hem voorgelegde stukken, zal na verloop van één maand de gegeven opdracht in haar stadium van uitvoering gefactureerd worden zoals hierboven aangegeven. Indien op aanvraag van de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opgeschort wordt, kan een voorlopige facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt.

Artikel 23 – Betaling

Bij de bestelling kan gevraagd worden een voorschot van 1/3 van het orderbedrag te betalen, eenzelfde voorschot bij het overmaken van de definitief verbeterde proeven of het “goed voor order” en het saldo bij de levering. De wissels, cheques, mandaten of kwitanties brengen noch vernieuwing, noch afwijking met zich mee. In geval van facturatie van één of meer leveringen in mindering op een nog niet volledig geleverde bestelling, kan de opdrachtgever zich hierop niet beroepen om zijn betalingen uit te stellen tot na de totale levering.

Artikel 24 – Vervaldag

De facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vervaldag in de onderneming van de leverancier. Wanneer een factuur niet tijdig wordt betaald is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd conform de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand (02/08/2002) alsook een schadeloosstelling tot dekking van de invorderingskosten, conventioneel bepaald op 15 % van de uitstaande schuld met een minimum van 75,00 EUR. De leverancier heeft het recht een hogere vergoeding te vorderen indien hij kan bewijzen dat hij hogere schade heeft geleden. Bovendien heeft de leverancier dan het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor de leverancier uitstel van betaling toegestaan heeft aan de opdrachtgever. De leverancier heeft dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever de in vorig artikel omschreven voorschotten betaald heeft.

Artikel 25 – Retentierecht

De leverancier heeft het recht de goederen te behouden tot de volledige prijs betaald is. Dit retentierecht geldt voor alle grondstoffen, documenten, elementen nodig voor de fabricage, voorwerpen, koopwaar, of benodigdheden die door de opdrachtgever geleverd werden om de opdracht of prestatie uit te voeren en geldt voor alle documenten of zaken die als gevolg van de opdracht gerealiseerd werden. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij klaar voor afhaling worden gesteld.

Artikel 26 – Klachten

Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de eerste levering van goederen. Indien de opdrachtgever de goederen niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging de goederen in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis hiervan, vanaf de factuurdatum. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt, heeft dit tot gevolg dat de opdrachtgever alle goederen volledig aanvaard heeft. Als de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt of per post aan derden laat verzenden of voor verspreiding aan een distributieonderneming laat afgeven, houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht heel de bestelling af te keuren. Op straffe van verval van recht moet de opdrachtgever elke klacht of protest met betrekking tot de factuur van de bestelde goederen aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. Indien de leverancier binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht ontvangt met betrekking tot de factuur, wordt beschouwd dat de opdrachtgever zich akkoord verklaart met de factuur.

Artikel 27 – Verwerking van persoonsgegevens voor de opdrachtgever

Het is mogelijk dat de leverancier in het kader van de uitvoering van de order persoonsgegevens moet verwerken zoals gedefinieerd in de toepasselijke regelgeving. In dit geval treedt de leverancier op als verwerker voor alle verwerkingen die gebeuren op vraag van de opdrachtgever, die zal worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke. De leverancier zal de persoonsgegevens dan uitsluitend verwerken op basis van de schriftelijke instructies van de opdrachtgever, en voor het doeleinde van de uitvoering van de order.

De opdrachtgever verbindt zich volledig en uitsluitend tot de nakoming van de wettelijke verplichtingen als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. De leverancier zal te goeder trouw zijn medewerking verlenen aan de opdrachtgever om de naleving van de toepasselijke wettelijke verplichtingen te verzekeren en aan te tonen.

De medewerkers van de leverancier die toegang zullen krijgen tot de gegevens zijn gehouden door een vertrouwelijkheidplicht. De leverancier zal redelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens te beveiligen zoals gangbaar in de sector. De opdrachtgever bevestigt dat de gegevens niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke veiligheids- of vertrouwelijkheidseisen, behoudens in zoverre schriftelijk overeengekomen tussen leverancier en opdrachtgever. De opdrachtgever stemt ermee in dat de leverancier de verwerking van de persoonsgegevens mag toevertrouwen aan derden, inclusief buiten de Europese Unie, op voorwaarde dat de leverancier daarbij instaat voor de naleving van toepasselijke regelgeving. Na voltooiing van de order is de leverancier niet gehouden tot enige bewaarplicht van de persoonsgegevens.

Artikel 28 – Verwerking van persoonsgegevens voor de leverancier


Wanneer de leverancier bij de uitvoering van de order persoonsgegevens moet verwerken voor eigen doeleinden, met name voor het beheer van de relatie met de opdrachtgever en van diens order, zal de leverancier optreden als verwerkingsverantwoordelijke. De persoonsgegevens worden in dat geval enkel verwerkt in zoverre noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, of voor de naleving van toepasselijke wetgeving, en voor behartiging van de legitieme belangen van de leverancier. De leverancier zal instaan voor de naleving van de toepasselijke wetgeving voor deze verwerkingen. De opdrachtgever stemt ermee in dat de leverancier de verwerking van de persoonsgegevens mag toevertrouwen aan derden, inclusief buiten de Europese Unie, op voorwaarde dat de leverancier daarbij instaat voor de naleving van toepasselijke regelgeving en voor de naleving van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 29 – Overmacht

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de leverancier verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de leverancier van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij de leverancier als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

Artikel 30 – Aansprakelijkheid

Ook als een “goed voor order” gegeven werd, blijft de opdrachtgever ertoe gehouden de aangeleverde beelddragers aan een afdoende ingangscontrole te onderwerpen. In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van de leverancier zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen of tot het hermaken van de gebrekkige beelddragers en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van de leverancier, zijn personeel of onderaannemers. De leverancier is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van de leverancier is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract, d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de opdrachtgever uitgevoerd zou zijn.

Artikel 31 – Aantasting geldigheid en niet-verzaking

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het door de leverancier op gelijk welk moment nalaten om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit kunnen gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 32 – Bevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt beheerst door Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is behoren.

Beroepsgebruiken en algemene voorwaarden eigen aan het ontwerpbureau van websites

Salens Communicatie NV
Veldloopstraat 8
2531 Vremde
BE 0455300776

Opgesteld door FEBELGRA, Federatie van de Belgische Grafische Industrie vzw, lid van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze offerten, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen. Elke offerte en aanvaarding van een bestelling gebeurt onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de kredietverzekeraar van de leverancier.

Download algemene voorwaarden (Doc)

Artikel 1 – Definities

Opdrachtgever is diegene die het order geplaatst heeft, opdrachtnemer is diegene die aanvaard heeft het order uit te voeren.

Artikel 2 – Verkoopsvoorstel

De verkoopsvoorstellen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van aanvaarding van de te creëren website. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren. Hij wordt pas geacht de bestelling te aanvaarden na schriftelijke bevestiging of na het aangaan van productiekosten.

Artikel 3 – Bestellingen

Het bezorgen aan de opdrachtnemer van productie-elementen (grondstoffen, model, kopij, en/of digitale bestanden, …) met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een voorstel of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich mee aan deze opdrachtnemer de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of hem voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.

Artikel 4 – Offerten

De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de opdrachtgever zullen worden verrekend. De offertes worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de opdrachtgever vallen. De opdrachtgever die kan genieten van een verminderd BTW-tarief of van een vrijstelling van BTW, moet hiervoor de nodige bewijzen leveren bij aanvang van de opdracht. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand voor de uitvoering van een opdracht binnen de negen maanden.

Artikel 5 – Respecteren van het vooropgestelde tijdschema

De opdrachtnemer tracht zo goed als mogelijk het tijdschema met de verschillende fasen van het project, dat vooropgesteld wordt in de specifieke voorwaarden of in de bijlagen, na te leven. Dit tijdschema blijft echter indicatief. Indien er vertraging wordt opgelopen, kan de opdrachtgever slechts het initiatief nemen om de gegeven opdracht te beëindigen, ten vroegste 20 werkdagen nadat de opdrachtgever door middel van een aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer gevraagd heeft actie te ondernemen zodat de opgelopen achterstand in de mate van het mogelijke ingehaald wordt.

Artikel 6 – Opdracht van raadgeving

De opdrachtnemer licht de opdrachtgever in over de wettelijke en administratieve formaliteiten die hij moet vervullen om de website op te starten en om de website te beveiligen, in het bijzonder de beveiliging van de intellectuele eigendom. Deze inlichtingen beperken zich tot de website op zich, zonder enige verwijzing naar inhoud. Deze inhoud blijft de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Indien gevraagd, verklaart de opdrachtgever dat de informatie die hij op de website wenst te zetten niet in strijd is met de wettelijke voorschriften en de rechten van derden niet aantast.

Artikel 7 – Indexering

Wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien volgens de Febelgra-indexatieformule, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever gezonden wordt.

Artikel 8 – Schuldenaar

Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

Artikel 9 – Software

Standaard software is “off the shelf” software, die niet speciaal ontwikkeld werd om aan een specifieke behoefte van de opdrachtgever te voldoen. Specifieke software daarentegen, wordt op maat van de opdrachtgever gemaakt. Software die vrij te koop is op de markt, wordt geacht standaard software te zijn. De opdrachtnemer blijft eigenaar van de know-how die gebruikt of ontwikkeld werd voor de uitvoering van het contract. De opdrachtnemer is vrij deze know-how te gebruiken voor een ander doel, bijvoorbeeld voor de realisatie van andere websites. Hij mag hiervoor zonder beperkingen de software alsook de code die specifiek voor de opdrachtgever ontwikkeld werd, gebruiken.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten – standaard software

De opdrachtgever kan geen enkel eigendomsrecht of intellectueel recht opeisen op standaardsoftware. Deze rechten zijn ofwel eigendom van de opdrachtnemer, ofwel van de ontwikkelaar, ofwel van een derde. De opdrachtnemer verzekert de opdrachtgever dat hij gebruik mag maken van deze standaard software.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten – specifieke software

De in deze overeenkomst bepaalde prijs weerspiegelt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van de specifieke software conform het doel van deze software. De aard van deze licentie wordt tussen de partijen afgesproken. De eigendom van de broncode blijft te allen tijde eigendom van de opdrachtnemer; de broncode kan niet verkocht worden, noch gratis of tegen betaling ter beschikking gesteld worden; ze mag niet onthuld of doorgegeven worden, behalve in geval van andere afspraken tussen de partijen. Veranderingen aan de oorspronkelijke software zijn onderworpen aan de voorschriften over specifieke software. Hierdoor kan echter nooit enige afwijking van de voorschriften over de rechten op de oorspronkelijke software uit volgen. De opdrachtgever oefent de intellectuele rechten op de aanpassingen uit terwijl hij de rechten van de opdrachtnemer of van een derde op de standaard software respecteert. Vertalen, bewerken of veranderen van software is slechts toegelaten wanneer dit noodzakelijk is voor het beoogde gebruik. Indien de opdrachtgever de software eenzijdig wijzigt, kan de opdrachtnemer niet garanderen dat de specifieke software nog compatibel is met standaard software.

Artikel 12 – Auteursrecht – Vermogensrecht – Overdracht

Wanneer een opdrachtnemer onder eender welke vorm een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt de opdrachtnemer de rechten die voortvloeien uit dit werk, bijvoorbeeld het recht op reproductie. De opdrachtgever kan deze rechten slechts bekomen mits een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt. Op basis van voornoemde bepalingen, beschikt de opdrachtnemer-ontwerper van geïnformatiseerde gegevens en beelden, van een grafisch werkinstrument, van een matrix, enz. over de auteursrechten op deze producten. Deze bescherming is gebaseerd op de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom. De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van recht op reproductie moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden: deze overdracht kan niet voortvloeien uit het feit dat het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd. Ook de eigendomsoverdracht van het materiële product of de digitale gegevens aan de opdrachtgever geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract afgesloten werd, heeft de opdrachtnemer het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.

Artikel 13 – Auteursrecht – Recht tot reproductie – Namaak

Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de opdrachtgever aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de opdrachtgever over het grafisch reproductierecht beschikt. Hij vrijwaart de opdrachtnemer bijgevolg van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht op reproductie. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht. Indien voor de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever digitale bestanden met software en lettertypes aanlevert, beschermt de opdrachtgever de opdrachtnemer specifiek tegen elk geschil met betrekking tot het verkrijgen van de software en de lettertypes en algemeen tegen elk geschil met betrekking tot het gebruik van de software.

Artikel 14 – Vermelding van de naam van de opdrachtnemer

De opdrachtgever kan zich niet verzetten tegen een vermelding van de naam van de opdrachtnemer op een geschikte plaats op de website, tezamen met een hyperlink naar de home page van de opdrachtnemer. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de vermelding en de link altijd op de juiste plaats verschijnen en dat andere (tekst)elementen ze niet onleesbaar maken. De opdrachtnemer mag tevens de naam van de opdrachtgever vermelden in een lijst van klanten die hun website door de opdrachtnemer lieten creëren. Deze lijst kan een commercieel doel dienen of kan ter informatie aan derden gegeven worden.

Artikel 15 – Clausule van confidentialiteit

Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en know-how alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.

Artikel 16 – Opzegging

Indien de opdrachtgever er voor kiest dat de opdrachtnemer ook belast wordt met de hosting van de site en/of de up-date en het onderhoud van de site en/of de actualisatie van de bedrijfsgegevens, wordt dit aspect van de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde duur, behoudens andere afspraak tussen de partijen. De opzegging van het hostingcontract moet schriftelijk betekend worden met een aangetekende brief met in acht name van een opzeggingstermijn van 3 maanden. Bij opzegging door om het even welke partij kan de opdrachtgever de website bij een derde laten hosten. De opdrachtgever kan evenwel niet het recht opeisen tot de overdracht van de speciaal ontwikkelde software voor de website.

Artikel 17 – Periodieke opdrachten – Opzeg

De opdrachtgever kan de opdrachtnemer het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. een opdracht met terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen. De opzegging dient betekend te worden met een aangetekende brief. Bij niet-naleving van de termijnen zal de opdrachtgever de opdrachtnemer vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet nageleefde periode.

Opzeggingstermijn:

  • 3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 7 500,00 EUR;
  • 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot 25 000,00 EUR;
  • •1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van 25 000,00 EUR of meer.

Artikel 18 – Opschorting of annulering van de opdracht

Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering voorlopig opgeschort wordt, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de kosten die door de opdrachtnemer gemaakt werden, verhoogd met een conventionele vergoeding van 15 %. In elk geval, zal steeds een minimumbedrag van 750,00 EUR aangerekend worden. Bij onderbreking van een gegeven opdracht omwille van het laattijdig gevolg geven door de opdrachtgever aan de aan hem voorgelegde stukken, zal na verloop van één maand de gegeven opdracht in haar stadium van uitvoering gefactureerd worden zoals hierboven aangegeven.

Artikel 19 – Betaling

Alvorens adviezen, voorstellen en/of ontwerptekeningen aan de opdrachtgever overgemaakt worden, zal een voorschot betaald worden ter dekking van de studiekosten. Dit voorschot zal in mindering gebracht worden bij de uiteindelijke bestelling. Na het indienen van het analyseverslag, maakt de opdrachtnemer een eerste factuur op. Na goedkeuring van het definitieve ontwerp, volgt een tweede factuur. Na ondertekening van het proces-verbaal van aanvaarding, volgt een derde factuur. Na openstelling van de website voor het publiek, is de productie beëindigd en volgt een vierde factuur. Andere, bijkomende facturatie is mogelijk, ingevolge bijkomende wensen en/of bestellingen van de klant. Elke factuur, opgemaakt in het kader van de huidige overeenkomst, is betaalbaar ten laatste op de vervaldag in de onderneming van de opdrachtnemer. Het toezenden van de factuur geldt als aanmaning tot betalen. De opdrachtnemer mag de uitvoering van de bestelde werken zonder opzegperiode opschorten tot de betaling van het tot dan toe gefactureerde bedrag plaatsvindt. Als de opdrachtgever de betalingen niet uitvoert ten laatste 10 dagen na de opschorting van uitvoering of indien de opdrachtgever verdere uitwerking van de opdracht annuleert, zal de gegeven opdracht in haar stadium van uitvoering gefactureerd worden.

Artikel 20 – Vervaldag

De facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vervaldag in de onderneming van de opdrachtnemer. Wanneer een factuur niet tijdig wordt betaald is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd conform de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand (02/08/2002) alsook een schadeloosstelling tot dekking van de invorderingskosten, conventioneel bepaald op 15 % van de uitstaande schuld met een minimum van 75,00 EUR. Bovendien heeft de opdrachtnemer dan het recht onmiddellijke betaling te vragen van alle andere nog niet vervallen facturen en van alle bedragen, waarvoor de opdrachtnemer uitstel van betaling toegestaan heeft aan de opdrachtgever. De opdrachtnemer heeft dan bovendien het recht de uitvoering van lopende contracten te schorsen tot de opdrachtgever de in vorig artikel omschreven voorschotten betaald heeft.

Artikel 21 – Bewijs

Indien elektronische communicatie tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gestockeerd wordt op een vaste en onveranderbare drager, wordt dit door beide partijen aanvaard als bewijs tot bewijs van het tegendeel.

Artikel 22 – Inhoud van de website

De opdrachtgever is alleen en volledig verantwoordelijk voor de informatie die hij on line zet of vraagt om on line te zetten. Hij verbindt zich ertoe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren. Mogelijke voorbeelden van reglementen zijn: gedragscode, bescherming van het privé-leven, respect voor intellectuele eigendomsrechten, etc. De opdrachtgever garandeert dat derden geen rechten kunnen laten gelden op de gegevens en het materieel dat ter beschikking van de opdrachtnemer gesteld wordt. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden op of in verband met de inhoud van de website. De opdrachtgever vergoedt de opdrachtnemer voor elke schade of elk nadelig effect dat hiervan het gevolg is.

Artikel 23 – Off line zetten van de website

De opdrachtnemer kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissen om een deel van de website of de gehele website tijdelijk of definitief off line te zetten, indien hij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regeling geschonden werd. De opdrachtgever ziet af van eender welke schadevergoeding in geval de opdrachtnemer hierbij een interpretatiefout maakte, tenzij er sprake is van een opzettelijke of zware fout. De tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienstverlening, zoals beschreven in dit artikel, ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling.

Artikel 24 – Recht van opzeg

De opdrachtgever kan onmiddellijk en zonder schadevergoeding het contract opzeggen indien hij het blijvend oneens is met de opdrachtnemer die zijn contractueel recht tot het off line zetten van een deel van de website of van de gehele website uitoefent. Als voorwaarde geldt dat de opdrachtgever zijn website met dezelfde informatie onmiddellijk bij een andere provider onderbrengt, die wel akkoord gaat om deze website on line te zetten.

Artikel 25 – Verandering van provider

Indien de opdrachtgever van provider verandert of, in het algemeen beroep doet op een andere opdrachtnemer, is hij als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze nieuwe partij beschikt over de nodige standaardsoftware om de site goed te laten functioneren.

Artikel 26 – Aansprakelijkheid

In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van de opdrachtnemer, zijn personeel of onderaannemers. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen en schade ook, voortvloeiende uit:

• elke wijziging van en/of toevoeging aan de inhoud van de site door derden en/of door de klant, hierin begrepen daden van hackers;

• elk gebruik dat derden zouden maken van de op de website ter beschikking gestelde informatie en gegevens;

• het gebruik van hyperlinks die de rechten van derden schaden.

De opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever, o.a. winstderving. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract (uitgezonderd hosting), d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de opdrachtgever uitgevoerd zou zijn.

Artikel 27 – Verwerking van persoonsgegevens voor de opdrachtgever

Het is mogelijk dat de leverancier in het kader van de uitvoering van de order persoonsgegevens moet verwerken zoals gedefinieerd in de toepasselijke regelgeving. In dit geval treedt de leverancier op als verwerker voor alle verwerkingen die gebeuren op vraag van de opdrachtgever, die zal worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke. De leverancier zal de persoonsgegevens dan uitsluitend verwerken op basis van de schriftelijke instructies van de opdrachtgever, en voor het doeleinde van de uitvoering van de order.

De opdrachtgever verbindt zich volledig en uitsluitend tot de nakoming van de wettelijke verplichtingen als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. De leverancier zal te goeder trouw zijn medewerking verlenen aan de opdrachtgever om de naleving van de toepasselijke wettelijke verplichtingen te verzekeren en aan te tonen.

De medewerkers van de leverancier die toegang zullen krijgen tot de gegevens zijn gehouden door een vertrouwelijkheidplicht. De leverancier zal redelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om de gegevens te beveiligen zoals gangbaar in de sector. De opdrachtgever bevestigt dat de gegevens niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke veiligheids- of vertrouwelijkheidseisen, behoudens in zoverre schriftelijk overeengekomen tussen leverancier en opdrachtgever. De opdrachtgever stemt ermee in dat de leverancier de verwerking van de persoonsgegevens mag toevertrouwen aan derden, inclusief buiten de Europese Unie, op voorwaarde dat de leverancier daarbij instaat voor de naleving van toepasselijke regelgeving. Na voltooiing van de order is de leverancier niet gehouden tot enige bewaarplicht van de persoonsgegevens.

Artikel 28 – Verwerking van persoonsgegevens voor de leverancier

Wanneer de leverancier bij de uitvoering van de order persoonsgegevens moet verwerken voor eigen doeleinden, met name voor het beheer van de relatie met de opdrachtgever en van diens order, zal de leverancier optreden als verwerkingsverantwoordelijke. De persoonsgegevens worden in dat geval enkel verwerkt in zoverre noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, of voor de naleving van toepasselijke wetgeving, en voor behartiging van de legitieme belangen van de leverancier. De leverancier zal instaan voor de naleving van de toepasselijke wetgeving voor deze verwerkingen. De opdrachtgever stemt ermee in dat de leverancier de verwerking van de persoonsgegevens mag toevertrouwen aan derden, inclusief buiten de Europese Unie, op voorwaarde dat de leverancier daarbij instaat voor de naleving van toepasselijke regelgeving en voor de naleving van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 29 – Overmacht

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen, ontheffen de opdrachtnemer van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij de opdrachtnemer als bij zijn toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of -bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

Artikel 30 – Aantasting geldigheid en niet-verzaking

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het door de leverancier op gelijk welk moment nalaten om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit kunnen gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 31 – Bevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, wordt geregeld door Belgisch recht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin de onderneming van de opdrachtnemer gevestigd is behoren.